گزارش تصویری
دوشنبه 14 اسفند 1396 تمرین مشترک امداد و نجات دریایی در خلیج فارس
1   
1396/12/14 دوشنبه
3   
1396/12/14 دوشنبه
5   
1396/12/14 دوشنبه
7   
1396/12/14 دوشنبه

2   
1396/12/14 دوشنبه
4   
1396/12/14 دوشنبه
6   
1396/12/14 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر