گزارش تصویری
دوشنبه 19 شهريور 1397 مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش با حضور فرماندهی معظم کل قوا در نوشهر(سری دوم)
رهبر20   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر17   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر15   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر11   
1397/6/19 دوشنبه

رهبر13   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر19   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر16   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر18   
1397/6/19 دوشنبه

رهبر14   
1397/6/19 دوشنبه
رهبر12   
1397/6/19 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر